Zdalne nauczanie

Jolanta Hinca

Drodzy Rodzice,
od 25.03.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN nauka w Szkole Podstawowej w Skowarczu będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Tygodniowy zakres materiału dla każdej klasy obejmuje projekt tygodniowy zgodny z podstawą programową kaształcenia ogólnego określony w przewodniku dla nauczycieli „OTO JA”.
Uzupełnienie w/w stanowi wykorzystanie przez nauczycieli materiałów również w ramach edukacji informatycznej dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl
Nauczyciele są zobowiązani do przekazania codziennie do godz. 9:00 zakresu materiału do realizacji przez dziecko danego dnia.
Rodzice zakładają dziecku teczkę, w której gromadzą karty pracy oraz prace plastyczne i techniczne z poszczególnych dni, które zostaną ocenione przez nauczyciela po powrocie do szkoły.
W ostatni piątek miesiąca nauczyciel udostępni rodzicom drogą e-mail kartę pracy podsumowującą zagadnienia z danego miesiąca, którą rodzice mają obowiązek odesłać nauczycielowi w uzgodnionej formie do sprawdzenia (np. e-mail).
Nauczyciele prowadzący zdalne kształcenie specjalne zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
Nauczyciele prowadzą dziennik, w którym odnotowują zrealizowane treści podstawy programowej.
W każdy piątek od godz. 9:00-13:00 rodzice oraz uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami w formie telefonicznej lub e-mail.
Proszę nauczycieli o równomierne obciążenie ucznia zajeciami w danym dniu, a także o uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci.
Pytania dot. organizacji kształcenia na odległość oraz inne związane z funkcjonowaniem szkoły można również przesyłac na adres: spskowarcz@wp.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu

Może zainteresują Cię także ...