Świetlica

Jolanta Hinca

Mając na uwadze prośby Rodziców informujemy, że Szkoła Podstawowa w Skowarczu zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas objętych jej strukrurą organizacyjną po zakończonych zajęciach dydaktycznych od poniedziałku do czwartku do godz. 16:00, w piątki do godz. 15:00.

Podstawa prawna:
art. 95 ust. 1, art. 103 ust. 1 pkt 3, art. 105 ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 896).
§ 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657).

Może zainteresują Cię także ...